AVTALSVILLKOR OCH ANVÄNDARVILLKOR

Gäller fr.o.m. 2018-05-25 tills vidare.

01. Definitioner
02. Allmänt
03. Tjänstebeskrivning
04. Abonnemang och omfattning
05. Ingående avtal och leverans av tjänst
06. Pris och betalning
07. Ångerrätt
08. Avtalstid och uppsägning av avtal
09. Säkerhet och ansvar för lösenord
10. Nyttjande av tjänst och ansvar för innehåll
11. Personuppgifter
12. Överlåtelse
13. Reklam och externa länkar
14. Ansvarsbegränsning
15. Force Majeure
16. Tvist

01. Definitioner
Avtal: Dessa avtalsvillkor och användarvillkor samt övriga villkor som utgör del av parternas överenskommelse såsom tjänstebeskrivning och annan information som finns på www.hundpoolen.se.
Kund: Fysisk (myndig) eller juridisk person med vilken eSolutions har ingått Avtal.
Gratiskund: Kund som har ett gratisabonnemang.
VIP-kund: Kund som har ett betalabonnemang.
Tjänst: Den av eSolutions tillhandahållna tjänsten för skapande och uppdatering av egen hemsida med tillhörande funktioner.
Abonnemang: Avtal för användande och tillhandahållande av tjänst.
Löptid: Den överenskomna tidsperiod som Abonnemang längst skall gälla.
eSolutions: eSolutions Nordic AB som äger och driver tjänsten, www.esolutions.se


02. Allmänt
eSolutions Nordic AB (Organisationsnummer 556896-1881), erbjuder alla möjlighet att på ett enkelt sätt skapa, lagra, publicera och underhålla en egen hemsida.
Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Kund och eSolutions avseende tjänst med tillhörande tilläggstjänster.
Avtal ska anses accepterat och ingånget när Kund har registrerat sig för tjänsten.
För Kund som är omyndig (dvs. ej har fylllt 18 år) är dennes målsman ansvarig.
eSolutions förbehåller sig rätten att revidera och modifiera dessa avtalsvillkor samt att ändra regler och standard för tjänsten om detta bedöms som nödvändigt.


03. Tjänstebeskrivning
I samband med registrering väljer kunden användarnamn och lösenord samt möjlighet att läsa och godkänna detta avtal.
Efter godkännande av avtal och registrering för tjänsten får Kund ett konto med webbutrymme och möjlighet att skapa en egen hemsida. Kunden kan då gratis prova tjänsten i 30 dagar.
Under hela provperioden eller strax därefter måste kunden ta ställning till hur abonnemanget ska fortsätta och göra ett aktivt val.
Om inget aktivt val görs inom 30 dagar efter provperioden, raderas kontot och all information om kunden.
Kunden har under och 30 dagar efter provperioden följande alternativ att välja på:
1. Förnya abonnemanget genom att teckna ett gratisabonnemang och bli Gratiskund.
2. Förnya abonnemanget genom att teckna ett betalabonnemang och bli VIP-kund.
3. Avsluta abonnemanget.
4. Låta kontot raderas automatiskt efter 30 dagar.


04. Abonnemang och omfattning
Valet av abonnemangstyp påverkar omfattningen av tjänsteutbudet för Kund.
Under provperioden får kunden ett visst webbutrymme som uppgår till vid var tid av eSolutions beslutat storlek i Megabyte. Vidare får kunden tillgång till eSolutions system för innehållshantering och publicering av information på Internet, men med vissa begränsningar.
För Gratiskunder (gratisabonnent) gäller samma villkor som för Provkunder gällande webbutrymme och tillgång av tjänsteutbud, men med skillnaden att eSolutions inte ger support till Gratiskunder samt att Gratiskund accepterar att eSolutions lägger in reklam på dennes hemsida.
Som VIP-kund erläggs en abonnemangsavgift för tjänsten i enlighet med vid var tid gällande prislista. Information om hur denna avgift betalas och sättet för fullgörande finns längre ner i detta avtal samt på www.hundpoolen.se/priser.
Som VIP-kund får man mer webbutrymme, full tillgång till systemets funktioner, fri tjänstesupport och reklamfri hemsida, men också möjlighet till omkoppling av eget domännamn, visning av Kunds sida i vår webbkatalog samt möjlighet till synkronisering av Picasa-webalbum.
Tjänsten inkluderar även kostnadsfri backup en månad bakåt i tiden av hemsidans texter och design/Layout medan Kund själv ansvarar för att regelbundet ta backup på bilder, filmer och övriga filer som används på hemsidan.
Storleken på webbutrymme anges på www.hundpoolen.se/priser och gäller från registreringsdag och under hela löptiden.
eSolutions förbehåller sig rätten att när som helst ändra formen för och innehållet i tjänsten. Om förändringen leder till bättre villkor för Kund, anses eSolutions ha rätten, men ej skyldighet att informera Kund om förändringen. Kund får då automatiskt de bättre villkoren. Vid förändringar som leder till försämrade villkor, ska eSolutions informera Kund om de ändrade förhållandena, och Kund har rätt att nyttja tjänsten med bibehållen omfattning under hela löptiden. Då är det först vid förnyelse eller nyteckning av abonnemang som de nya villkoren kommer att gälla för befintlig Kund.
Ändring av abonnemangstyp från Gratiskund till VIP-kund kan ske genom att Kund erlägger en abonnemangsavgift för tjänsten i enlighet med vid var tid gällande prislista. Kundens konto uppgraderas och börjar gälla från den dag som betalningen är eSolutions tillhanda. Ändring av abonnemangstyp från VIP-kund till Gratiskund är ej möjlig, utan Kund måste avsluta kontot och på så sätt säga upp avtalet för att sedan eventuellt ingå ett nytt avtal.  


05. Ingående av avtal och leverans av tjänst
Ingående av avtal mellan Kund och eSolutions sker elektroniskt. När Kund registrerar sig för tjänst hos eSolutions, har denne möjlighet att läsa igenom detta avtal och ta ställning till avtalsvillkoren. Genom att slutföra registreringen bekräftar Kund att denne har läst igenom och godkänner villkoren i detta avtal. eSolutions slutför och bekräftar ingånget avtal genom att skicka en e-post med inloggningsuppgifter till Kund som ger tillgång till tjänsten. Detta ska normalt sett ske samma dag som Kund registrerar sig för tjänst.
eSolutions åtar sig att leverera tjänst och tilläggstjänster i enlighet med villkoren i detta avtal och att tjänsten håller minst den kvalitet som är normal inom branschen.
Vid ansökan om tjänst förpliktar sig Kund att uppge rätt e-postadress samt kunduppgifter, eftersom kontakten med Kund sker uteslutande på elektronisk väg. Om Kund ej uppger rätt e-postadress äger eSolutions rätten att säga upp avtalet och radera kontot med omedelbar verkan.


06. Pris och betalning
Som VIP-kund åtar sig Kund att erlägga ersättning för tjänst och tilläggstjänster i enlighet med vid var tid gällande prislista. Betalning för tjänst sker normalt, men inte alltid, i form av förskottsbetalning genom någon av de betalningssätt som eSolutions erbjuder. Avgiften erläggs i samband med Kunds bekräftelse om förlängning av avtalet under pågående eller efter utgången av föregående abonnemangsperiod.
Kund som inte erlägger ny ersättning för tjänst under eller vid utgången av pågående abonnemangsperiod kommer att få sitt abonnemang inaktiverat tills betalning har inkommit eller tills fristtiden går ut och kontot raderas. Detta sker dock först efter att betalningspåminnelse har skickats via e-post till Kund. Detta förutsätter dock att kundens e-postadress är uppdaterad, vilket åligger kunden att så sker via det egna kontot.
Betalning för tjänst och tilläggstjänster via faktura sker antingen i efterskott för levererad tjänst/tilläggstjänst, eller i förskott för att säkerställa leverans av tjänst/tilläggstjänst. Vid utskick av faktura förbehåller sig eSolutions rätten att ta ut en vid var tid gällande avgift för fakturering och administration.
Vid all form av efterskottsbetalning förbehåller sig eSolutions rätten att häva ingångna avtal med Kund och avsluta tjänst/tilläggstjänst vid utebliven eller sen betalning trots betalningspåminnelse.  
Prisändringar kan endast träda i kraft i samband med ny avtalsperiod. Eventuell prishöjning skall meddelas minst en månad i förväg. Prissänkning behöver inte meddelas i förväg. Eventuella kampanjpriser påverkar inte kundens pris under pågående abonnemangsperiod, men kan nyttjas av Kund genom förlängning av avtalstid om det sker under kampanjperioden.
Som Provkund eller Gratiskund har Kund inget åtagande gällande erläggande av ersättning för tjänst och tilläggstjänster. Dock ansvarar Kund själv för att förnya sitt abonnemang vid utgången av pågående abonnemangsperiod.

07. Ångerrätt
Enligt distans- och hemförsäljningslagen har Kund, som köper en vara på Internet eller träffar avtal om en tjänst på distans, rätt att ångra köpet eller säga upp avtalet inom 14 dagar.
eSolutions tillämpar 14 dagars ångerrätt för Kund, vilket börjar löpa från den dag som betalning sker från Kund.
För att utöva sin ångerrätt ska Kund meddela eSolutions via e-post eller via kontaktformuläret på www.hundpoolen.se.
eSolutions ska då återbetala den avgift som kunden har erlagt för tjänsten inom 30 dagar efter att eSolutions fått meddelande om att kunden har frånträtt avtalet. eSolutions förbehåller sig rätten att dra av eventuella administrationskostnader från det inbetalda beloppet.
Efter att fristen för ångerrätt löpt ut gäller tjänsten under löptiden och ångerrätt kan ej åberopas.
Ångerrätt kan heller ej tillämpas vid förnyelse eller förlängning av tjänst, eftersom avtal anses redan vara ingånget.

08. Avtalstid och uppsägning av avtal
Abonnemangsavtalet kan tecknas för en månad, tre månader, sex månader eller ett år i taget, vilket alltid framgår av kvittot på tecknat abonnemang som finns under abonnemangshistorik på Kunds konto. Avtalstiden för domännamn gäller för ett år i taget.
Tjänst och tillhörande tilläggstjänster har alltid en löptid, men ingen uppsägningstid eller automatisk förlängning av abonnemangsperioder. kunden kan när som helst avsluta sitt abonnemang och säga upp avtalet utan att meddela eSolutions om detta, men eSolutions är då ej skyldig att göra några återbetalningar, utan anser avtalet som uppsagt. Återbetalning av erlagd avgift eller annan form av kompensation sker endast i de fall då uppsägningen grundas på förändringar i Avtalets villkor eller allvarliga driftsstörningar för vilka eSolutions ansvarar.

eSolutions kan när som helst säga upp detta Avtal om:
(A) eSolutions är tvungna enligt lag (t.ex. när tillhandahållande av tjänsten till Kund är eller blir olagligt).
(B) Kund brutit mot någon bestämmelse i detta Avtal (eller om Du agerat på ett sätt som tydligt visar att Du är oförmögen eller inte avser att följa bestämmelserna i Avtalet).
(C) Kund begår olaglig handling genom att utnyttja våra tjänster.
(D) Kund sprider eller tillhandahåller information som kan bedömas olaglig såsom pornografiskt eller våldsamt innehåll, rasistiska påståenden om individer, grupper eller organisationer, eller annat innehåll som förespråkar illegala aktiviteter, kränker andra människors lagstadgade rättigheter eller bevisligen är olagligt.
(E) Handlar på ett sätt som medför att avsevärd olägenhet uppstår för eSolutions eller övriga användare av tjänsten.

eSolutions har också rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet och stänga av Kund från tjänsten om kunden trots påminnelse ej betalat ersättning som förfallit till betalning och det utestående beloppet avser mer än en ringa del av den ersättning som förfallit till betalning. Rätten att säga upp avtalet och stänga av Kund från tjänsten föreligger inte om eSolutions medgivit anstånd med betalningen.

09. Säkerhet och ansvar för lösenord
Kund accepterar och förstår att denne är ansvarig för upprätthållandet av sekretessen för de lösenord som är förknippade med de användarkonton kunden använder för att få tillgång till tjänst och tillhörande tilläggstjänster.
Kund accepterar därmed att vara ensam ansvarig mot eSolutions för alla aktiviteter som vidtas på eller via Kunds användarkonto.
Om Kund får kännedom om obehörig användning av dennes lösenord eller användarkonto ska Kund vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra obehörig användning och omedelbart meddela eSolutions.

10. Nyttjande av tjänst och ansvar för innehåll
Kund accepterar att endast använda tjänsten och tillhörande tilläggstjänster i syften som är tillåtna enligt detta Avtal och tillämpliga lagar, föreskrifter eller allmänt erkända seder och riktlinjer samt inte deltar i någon aktivitet som avbryter tjänsten (eller de servrar och nätverk som är anslutna till tjänsten). Vidare ansvarar Kund för att eventuellt nödvändiga tillstånd finns för att lagra och publicera information och upphovsrättsskyddat material.
eSolutions hävdar ingen äganderätt till något innehåll gällande text, data, information, bilder, fotografier, musik, ljud, video eller annat material som Kund laddar upp och sparar på sitt konto eller publicerar via tjänsten.
Kunden är därmed ensam ansvarig (och att eSolutions inte har något ansvar gentemot Kund eller någon tredje part) för överträdelser av Kunds skyldigheter enligt detta Avtal och konsekvenserna (inklusive förlust eller skada som åsamkas eSolutions ) av sådana överträdelser. eSolutions förbehåller sig rätten (men inte skyldigheten) att göra kontroller av informationen som Kund publicerar via tjänsten.
Brott mot eSolutions avtalsvillkor, missbruk av tjänsten och tillhörande tilläggstjänster, intrång samt brott mot tillämpliga lagar ses som otillbörligt och ger eSolutions rätten att stänga av Kund från alla aktuella tjänster med omedelbar verkan. eSolutions har ingen återbetalningsskyldighet om Kund utnyttjat tjänsten otillbörligt.

11. Personuppgifter
eSolutions behandlar personuppgifter knutna till tjänsten för fullgörande av avtal mellan Kund och eSolutions.
Vidare kommer eSolutions att behandla kundens personuppgifter för information till kunden om avtals-/villkorsändringar, produkter och tjänster m m med anknytning till kundens avtal med eSolutions. eSolutions kan komma att spara kunddata upp till 1 år i form av backup efter avtalets upphörande, men inte längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.
eSolutions kommer inte att lämna ut personuppgifter till tredjepart, annat än vid beställning av tilläggstjänster som kräver att sådan information lämnas för att fullfölja beställningen, eller om kunden uttrycklingen ger sitt medgivande.
Kunden har rätt att ta del av Personuppgifterna som eSolutions har registrerat om dem och kan när som helst begära att eSolutions korrigerar eller raderar felaktiga personuppgifter.
Godkännande av detta avtal innebär att kunden accepterar att eSolutions lagrar lämnade uppgifter enligt ovan och att all registreringsinformation som kunden ger eSolutions alltid kommer att vara korrekt och aktuell.

12. Överlåtelse
Kund har tillåtelse att överlåta, dvs registrera och skapa konto för annan Kunds räkning så länge Kund intygar att slutkunden har läst och godkänt detta avtal.
eSolutions har, vid eventuell försäljning eller överlåtelse av alla eller väsentliga delar av eSolutions verksamhet, rätt att helt eller delvis överlåta Kunds abonnemang samt eSolutions rättigheter och förpliktelser i enlighet med detta avtal till företagsgrupp som eSolutions ingår i vid avtalets ingående eller som senare kan komma att ingå i.

13. Reklam och externa länkar
Tjänsten ”Gratisabonnemang” finansieras delvis av reklamintäkter och kan därför visa annonser och annan marknadsföring. I utbyte mot att eSolutions ger Gratiskund tillgång till och en rätt att använda tjänsten, godkänner denne enligt avtal att annonser från eSolutions och tredjepartsföretag visas på dennes hemsida.
Dessa annonser kan vara placerade med hänsyn till innehållet av den information som publiceras på hemsidan och visa annonser om varor och tjänster som besökarna till hemsidan kan tänkas vara intresserad av.
eSolutions ansvarar därför inte för dessa länkar till andra internetplatser, källor eller kunders hemsidor. eSolutions ansvarar inte heller för tillgängligheten av dessa yttre källor eller dess innehåll, och inte heller för något av dess annonseringsinnehåll, produkt eller annat material på sådana webbplatser. Under inga villkor skall eSolutions hållas ansvarig eller skyldig direkt eller indirekt, för någon som helst förlust, orsakad skada eller påstådd sådan, som uppkommit genom användande, beroende på innehåll eller service som är tillgänglig på sådana webbplatser, eller relaterande andra webbplatser. Angelägenheter som gäller externa länkar, skall därför riktas till dess respektive administratör eller webbansvarig.
Sättet, metoderna och omfattningen av eSolutions annonsering på tjänsten kan ändras utan att Kund meddelas om detta.

14. Ansvarsbegränsning
Kund samtycker uttryckligen att användandet av tjänst och tilläggstjänster sker på dennes eget ansvar och egen risk. eSolutions åtar sig inget ansvar för innehållet, inklusive dess riktighet, laglighet och dylikt, i den information som kunden tar emot eller publicerar via tjänsten.
eSolutions eftersträvar alltid att tjänsten fungerar störnings- avbrotts- och felfritt, men kan ej garantera att tjänsten kommer att fungera störningsfritt, felfritt eller utan avbrott; ej heller garanterar de resultat som kan erhållas vad det gäller exakthet, pålitlighet eller innehåll av information, tjänster, eller verktyg som erhålls via tjänstefunktionerna.
eSolutions kan inte hållas ansvaring för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, avbrott, uteblivna leveranser av tjänster, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter orsakat av användandet av eller oförmåga att använda tjänsten.
eSolutions är inte skadeståndsskyldigt om obehörig gör intrång i datorresurser och skaffar sig tillgång till, förstör eller förvanskar information. Vidare ska eSolutions hållas skadelös om den information som Kund har publicerat på sin hemsida skulle leda till skadeståndsskyldighet gentemot tredje part.
Under alla omständigheter och oavsett skadans omfattning är eSolutions ersättningsskyldighet gentemot Kund begränsat till ett belopp motsvarande den av kunden erlagda avgiften för innevarande abonnemangsperiod.
Om kunden inte betalar något för tjänsten kan kunden inte under några omständigheter rikta skadeståndsanspråk eller annat anspråk mot eSolutions.
Inga garantier eller andra villkor (inklusive underförstådda villkor avseende tillfredsställande kvalité, lämplighet för ett visst syfte eller överensstämmande med beskrivningar) skall vara tillämpliga på tjänsten och tillhörande tilläggstjänster, förutom i den utsträckning detta uttryckligen anges i detta avtal.

15. Force Majeure
eSolutions är befriat från skadeståndsskyldighet och andra påföljder om fullgörelsen av detta avtal hindras eller försvåras av händelse som beror på omständigheter utanför eSolutions kontroll, som översvämning, blixtnedslag eller annan naturhändelse, explosion, eld, systemkrasch eller annan olyckshändelse, fel och avbrott hos tredjepart, överbelastning eller avbrott i tele- eller nätkommunikationer, sabotage, krigshändelse, strejk eller annan arbetskonflikt och förändringar i lagar och bestämmelser eller annat agerande av myndighet.
eSolutions är inte heller skyldig att i andra fall ersätta kunden för skada om eSolutions varit normalt aktsam.

16. Tvist
Tvist rörande tillämpningen eller tolkningen av detta avtal eller därmed sammanhängande frågor skall i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse mellan Kund och eSolutions.
Om parterna inte kan enas kan tvisten avgöras av Allmänna reklamationsnämnden eller allmän domstol varvid svensk rätt skall tillämpas.